Al Baqarah 276-280: Tafsir dan Makna

Nov 23, 2022

Al Baqarah adalah surat kedua dalam Al-Qur'an, yang memiliki 286 ayat. Ayat-ayat 276 hingga 280 adalah ayat-ayat yang penuh dengan hikmah dan petunjuk bagi umat Islam. Dalam surat ini, Allah memberikan pedoman tentang hukum-hukum ekonomi, keadilan, dan ketaqwaan.

Al Baqarah 2:276

Ayat 276 membahas tentang larangan riba dan petunjuk untuk menjauhinya. Riba dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Menjalankan prinsip ekonomi yang halal adalah sebuah perintah dalam Islam untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.

Al Baqarah 2:277

Ayat 277 menjelaskan tentang amal-amal saleh dan taqwa sebagai landasan hidup yang disyaratkan oleh agama Islam. Mengamalkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran adalah perintah bagi setiap Muslim.

Al Baqarah 2:278

Ayat 278 memberikan arahan tentang hukuman riba bagi mereka yang tetap bersikukuh dalam melakukan transaksi ribawi. Allah menegaskan bahwa hukuman terhadap riba adalah untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan.

Al Baqarah 2:279

Ayat 279 menegaskan bahwa perang ketika dilakukan dengan terhadap riba adalah suatu amalan dosa yang besar di sisi Allah. Menghindari riba adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada-Nya.

Al Baqarah 2:280

Ayat 280 menyarankan untuk menulis utang piutang secara bersaksi dan memeriksa pelaksanaannya adalah langkah yang diambil untuk mencegah kesulitan di kemudian hari. Ketaatan dalam melaksanakan perkara keuangan adalah tanda ketaqwaan kepada Allah.

Dengan memahami dan mengamalkan ajaran yang terdapat dalam Al Baqarah 276-280, umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia dapat hidup dengan lebih bermakna dan bertaqwa. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan petunjuk-Nya.